Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU JÄGERMEISTER

(„Obchodné podmienky“)

Základné údaje:

Poskytovateľ partnerského programu Jägerpromo

Mast–Jaegermeister SK s.r.o.
Sídlo: Košická 56, Bratislava, PSČ 821 08
IČO: 35 695 366, DIČ: 2020310413,IČ DPH: SK2020310413
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 11448/B
(ďalej len „MJ SK")

Zodpovedná osoba a kontakt:
Tomáš Děd
Email: info@jaegermeister.sk
Tel: 255 648 711

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov uzatváraných medzi MJ SK, ako poskytovateľom partnerského programu, a obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou podnikajúcou v oblasti reštauračných alebo stravovacích služieb alebo v inej oblasti zahŕňajúcej vo svojej podstate predaj liehovín (ďalej len „Partner") v rámci vzájomnej spolupráce pri podpore predaja vybraných prémiových alkoholických nápojov od MJ SK, prostredníctvom partnerského programu Jägermeister pre Partnerov so záujmom o spoluprácu v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti s MJ SK („Partnerský program“).

Zapojením sa do Partnerského programu podľa týchto obchodných podmienok Partner cez webové stránky Partnerského programu https://www.jagerpromo.sk („Webová stránka“). Partner vyjadruje svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, podľa ktorých sa riadi Partnerský program.

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky registrácie do Partnerského programu, objednávky, používanie ako aj dodanie akýchkoľvek marketingových a iných materiálov (vrátane POS materiálov) dodaných na základe objednávok v rámci Partnerského programu.

Znenie týchto Obchodných podmienok je MJ SK oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať. MJ SK je v takomto prípade povinný upozorniť písomne alebo elektronicky Partnera na zmenu Obchodných podmienok a zverejniť na Webovej stránke nové znenie Obchodných podmienok a určiť Partnerovi primeranú lehotu na vyjadrenie, či vykonanú zmenu Obchodných podmienok akceptuje alebo nie. Pre prípad, že Partner vykonané zmeny Obchodných podmienok v určenej lehote odmietne a odmietnutie zmeny oznámi MJ SK, je Partner v takom prípade oprávnený existujúci zmluvný vzťah medzi MJ SK a Partnerom vypovedať s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede spoločnosti MJ SK. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté medzi MJ SK a Partnerom po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Ustanovenia týchto Obchodných podmienok súvisiace s registráciou a účasťou v Partnerskom programe (tzn. článok 1, článok 2, článok 7 až 11 Obchodných podmienok) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o účte v Partnerskom programe, ktorá sa uzatvára riadnou Registráciou Partnera do Partnerského programu.

Ustanovenia týchto Obchodných podmienok súvisiacich s objednávaním a užívaním tovaru a služieb (tzn. článok 1, články 3 až 6, článok 9 a článok 11 Obchodných podmienok) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci a podpore predaja. Zmluva o spolupráci a podpore predaja uzatváraná medzi MJ SK ako poskytovateľom tovarov, najmä POS materiálov, a Partnerom prostredníctvom Webovej stránky.

Spoločnosť MJ SK prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti AITOM Digital s.r.o., IČO: 24171816, so sídlom Na Cihlářce 3177/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, Webové stránky Partnerského programu.

Spoločnosť MJ SK je vlastníkom všetkých POS materiálov ako aj všetkých ďalších marketingových materiálov a predmetov dodávaných Partnerom prostredníctvom Partnerského programu, ktoré súvisia s tovarom z portfólia MJ SK („POS materiály“). MJ je taktiež držiteľom práv duševného vlastníctva k ochranným známkam, ktoré súvisia s tovarom z portfólia MJ SK a sú vyobrazené na POS materiáloch.

Dodanie POS a iných marketingových materiálov Partnerovi zabezpečuje pre MJ SK spoločnosť TPL Slovakia, s.r.o., IČO: 50 321 102, so sídlom: Sidónie Sakalovej 190 Bytča 014 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 65678/L, („TPL“). Prepravu POS a iných marketingových materiálov zo skladu TPL na adresu Partnera uvedenú v Objednávke zabezpečuje prepravná spoločnosť GLS-Global logistic service, spol. s.r.o., IČO: 36 602 639, so sídlom: Alej Antona Kissa 111/6 Rožňava 048 01, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 17625/V („GLS“).

Partnerom, ktorý na v súlade s týmito Obchodnými podmienkami vstupuje do zmluvného vzťahu uzatváraného prostredníctvom Webovej stránky môže byť len obchodná spoločnosť alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má oprávnenie prevádzkovať živnosť, ktorá zahŕňa akúkoľvek z nasledovných činností: predaj spotrebiteľských balení liehu, kvasného liehu, konzumného liehu a liehovín spotrebiteľovi na priamu spotrebu a pohostinská činnosť (ďalej len „Vybrané obchodné činnosti").

POS materiály ponúkané spoločnosťou MJ SK na propagáciu značiek v portfóliu MJ SK ako aj podporu predaja liehovín v portfóliu MJ SK (ďalej len „POS materiály").

Objednávka POS materiálov prostredníctvom Webovej stránky je možná pre všetkých Partnerov, ktorí sú podnikateľským subjektom, majú pridelené identifikačné číslo organizácie, majú oprávnenie na akúkoľvek z uvedených Vybraných obchodných činností; a majú adresu pre doručovanie POS materiálov na území Slovenskej republiky. Pre objednanie POS materiálov sa vyžaduje registrácia Partnera v Partnerskom cez Webovú stránku.

Spoločnosť Mast-Jaegermeister SK je oprávnená podľa svojho slobodného voľného uváženia odmietnuť akúkoľvek Registráciu do Partnerského programu, ak Partner resp. žiadateľ o zapojenie do Partnerského programu nespĺňa podmienky pre registráciu uvedené v týchto Obchodných podmienkach. MJ SK si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Partnera do Partnerského programu, a to aj bez uvedenia dôvodu.

V prípade, že MJ SK zistí, že Partner nie je podnikateľom v oblasti zahŕňajúcej aspoň jednu z Vybraných obchodných činností resp. že nevykonáva ani jednu z Vybraných obchodných činnosti v žiadnej z týchto oblastí alebo že Partner stratil oprávnenie vykonávať takúto podnikateľskú činnosť alebo inak porušil Obchodné podmienky, má MJ SK právo vypovedať zmluvu o spolupráci a podpore predaja uzatvorenú medzi MJ SK a Partnerom podľa týchto Obchodných podmienok.

 

2. Registrácia do Partnerského programu

Do Partnerského programu sa môže zapojiť každý Partner, ktorý splní podmienky stanovené týmito Obchodnými podmienkami.

Pre zaradenie Partnera do Partnerského programu musí Partner najprv zaregistrovať. Partner vytvorí prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu alebo v prípade podnikajúcej fyzickej osoby osobne registráciu nasledovným spôsobom: v užívateľskom rozhraní Webovej stránky (i) klikne na „Nová registrácia"; (ii) zadá informácie o Partnerovi v rozsahu: obchodné meno, adresa sídla, IČO, názov jeho podniku, adresa jeho podniku (ak sa odlišuje od adresy sídla Partnera), e-mailová adresa, telefónne číslo a prihlasovacie údaje v rozsahu: prezývka a heslo; (iii) zaklikne príslušné políčko a vyberie spôsob komunikácie, tzn. e-mailom a/alebo cez SMS, (iv) zakliknutím príslušných poličiek potvrdí, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami, informáciou o spracúvaní osobných údajov a vzal na vedomie spracúvanie Partnerom poskytnutých osobných údajov podľa informácie o spracúvaní osobných údajov a že súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre účely informovania Partnera o ponúkaných POS materiáloch a iného tovaru MJ SK, plánovaných a prebiehajúcich marketingových výzvach, súťažiach, anketách a školeniach prostredníctvom SMS (textových správ) a/alebo emailových správ podľa podmienok uvedených v informácii o spracúvaní osobných údajov, a to kliknutím na príslušné políčka (tzv. „check boxy“) a (vi) odošle vyplnený registračný formulár kliknutím na príslušné tlačidlo na užívateľskom rozhraní Webovej stránky („Registrácia“).

Každá Registrácia podlieha schváleniu zo strany MJ SK. Spoločnosť MJ SK si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neschváliť akúkoľvek Registráciu. Elektronické oznámenie o schválení alebo odmietnutí Registrácie zašle MJ SK Partnerovi na jeho e-mailovú adresu do troch (3) pracovných dní od dokončenia Registrácie. Doručením oznámenia o schválení Registrácie podľa predchádzajúcej vety sa považuje Registrácia Partnera v Partnerskom programe za úspešne dokončenú.

Vyplnenie a odoslanie registračného formulára Partnera podľa druhého odseku tohto článku 2 Obchodných podmienok predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy o účte v Partnerskom programe. Doručením oznámenia o schválení Registrácie Partnerovi dochádza k uzatvoreniu zmluvy o účte v Partnerskom programe, ktorého nedielnou súčasťou sú ustanovenia týchto Obchodných podmienok súvisiacich s objednávaním a užívaním tovaru a služieb, a to najmä ustanovenia článku 1, článkov 3 až 6, článku 9 a článku 11 Obchodných podmienok

Až na základe úspešného zaregistrovania sa do Partnerského programu v súlade s Obchodnými podmienkami bude Partner oprávnený:

  1. objednávať POS materiály a prípadne ďalšie marketingové a iné materiály či predmety ponúkané spoločnosťou MJ SK k objednaniu na Webových stránkach, a

  2. zúčastniť sa promočných výziev a iných marketingových akcií vyhlásených spoločnosťou MJ SK na Webovej stránke a Mobilnej aplikácii.

Pre využitie svojich práv uvedených vyššie v bodoch (i) až (iii) sa musí najprv Partner prihlásiť do užívateľského rozhrania prístupného iba pre Partnerov, ktorí boli riadne zaregistrovaní do Partnerského programu.

Partner sa na Webovú stránku prihlasuje prostredníctvom jeho prihlasovacieho mena a hesla, ktoré zadal pri registrácii do Partnerského programu podľa týchto Obchodných podmienok.

 

3. Podmienky a uzatvorenie zmluvy o spolupráci a podpore predaja

Akékoľvek POS materiály, ktoré sú prostredníctvom užívateľského rozhrania Webových stránok ponúkané Partnerovi, sa dodávajú Partnerom na základe riadne vyhotovených objednávok v súlade s Obchodnými podmienkami.

Po vytvorení registrácie je Partner oprávnený objednávať si POS materiály prostredníctvom svojho užívateľského účtu, do ktorého sa prihlási tak, že cez ikonu „NEPRIHLÁSENÝ“ v pravom hornom rohu klikne na „Prihlásiť sa", zadá prihlasovacie meno a heslo a klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa".

Partner môže objednať POS materiály v užívateľskom rozhraní Webovej stránky po prihlásení s použitím prihlasovacích údajov získaných pri registrácii do Partnerského programu tak, že:

  1. myšou vyberie požadovanú položku z katalógu a klikne na tlačidlo „Vložiť do košíka“,

  2. až Partner skončí s výberom POS materiálov resp. s ich vkladaním do košíka, tak kliknutie na tlačidla „Košík“ a následne „K objednávke“;

  3. vyplní objednávkový formulár, do ktorého doplní nasledujúce údaje: obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla alebo miesta podnikania,

  4. kliknutím na príslušné políčka (tzn. „check boxy“) potvrdí, že (a) sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, (b) že berie na vedomie spracúvaní osobných údajov poskytnutých v objednávkovom formulári za účelom spracúvania objednávky a že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov („Objednávka“).

Pred odoslaním Objednávky má Partner možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.

Pre dokončenie Objednávky Partner musí riadne vyplnený objednávkový formulár odoslať spoločností MJ SK, a to kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.

MJ SK potvrdí prijatie Objednávky Partnerovi v elektronickej podobe, a to do troch (3) pracovných dní po obdržaní ním vyplnenej Objednávky.

Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že je oprávnený prostredníctvom Webovej stránky objednať konkrétny POS materiál vždy len podľa aktuálnej ponuky na Webovej stránke a to buď jedenkrát (1x) v priebehu kalendárneho štvrťroka v prípade balíku resp. súpravy vybraných materiálov, alebo jedenkrát (1x) v priebehu kalendárneho mesiaca v prípade iných POS materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do špeciálneho balíka resp. súpravy POS materiálov. Partner je oprávnený si objednať POS materiály iba v množstve obmedzenom podľa skladových zásob MJ SK a uvedenom na Webovej stránke, tzn. Partner si nemôže objednať viac POS materiálov ako je uvedené v popisu danej položky POS materiálu, ktorý môže obsahovať obmedzenie počtu kusov POS materiálu či počtu kusov balení POS materiálov, ktoré si môže Partner objednať.

Objednávka Partnera vyhotovená a doručená podľa Obchodných podmienok spoločnosti MJ SK je návrhom zmluvy o spolupráci a podpore predaja a samotná zmluva o spolupráci a podpore predaja je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu MJ SK s týmto návrhom (tzn. odoslaním Objednávky Partnerom a záväzným potvrdením tejto Objednávky zo strany MJ SK) elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Partnera. Od tohto momentu medzi MJ SK a Partnerom vznikajú vzájomné práva a povinnosti podľa zmluvy o spolupráci a podpore predaja. Okamihom odovzdania POS materiálov prepravcovi prechádza na Partnera nebezpečenstvo škody na tovaru objednanom prostredníctvom Objednávky.

Uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja Partner potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, že s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

MJ SK je v Slovenskej republike oficiálnym dovozcom a distribútorom vybraných prémiových liehovín a má záujem spolupracovať s Partnerom, ktorý spĺňa podmienky pre účasť Partnera v Partnerskom programe a uzatvorenie zmluvy o spolupráci a podpore predaja uvedené v týchto Obchodných podmienkach, pri podpore predaja vybraných prémiových liehovín z portfólia MJ SK v prevádzkarni / prevádzkach Partnera, a to formou poskytovania rôznych POS materiálov zaradených spoločnosťou MJ SK do ponuky POS materiálov prostredníctvom Webovej stránky.


Objednaním si POS materiálov ponúkaných MJ SK prostredníctvom Webovej stránky vyjadruje Partner svoj záujem a zaväzuje sa spolupracovať s MJ SK pri podpore predaja a zviditeľnení vybraných prémiových liehovín z portfólia MJ SK v prevádzke / prevádzkach Partnera, s využitím POS materiálov, a to za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

Partner potvrdzuje, že má právnu spôsobilosť na uzatvorenie tejto zmluvy, a pokiaľ je Partner fyzickou osobou potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov.

Partner sa zaväzuje POS materiály riadne využívať a používať ich výhradne na ich účel použitia, tzn. na propagáciu a podporu predaja vybraných liehovín z portfólia MJ SK v prevádzke / prevádzkach, v ktorej prevádzkuje Vybranú obchodnú činnosť/činnosti. Partner sa taktiež zaväzuje, že bude používať POS materiálov dodaných v rámci Partnerského programu takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaní dobrého mena a dobrej povesti spoločnosti MJ SK ako aj značiek a produktov z portfólia MJ SK.

MJ SK nezodpovedá za žiadne škody ani ujmy vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania POS materiálov Partnerom, alebo hosťami v jeho prevádzke / prevádzkach.

MJ SK a Partner sa uzatvorením zmluvy o spolupráci a podpore predaja dohodli na tom, že zodpovednosť MJ SK za skutočnú škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým podľa týchto Obchodných podmienok medzi MJ SK a Partnerom je obmedzená maximálne do výšky 350 EUR a že MJ SK nezodpovedá za ušlý zisk Partnera ani jeho obchodného partnera v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým podľa týchto Obchodných podmienok medzi MJ SK a Partnerom.

Partner uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ho MJ SK po dobu trvania tejto zmluvy bude vhodným spôsobom informovať o ďalších ponukách POS materiálov dostupných prostredníctvom Webovej stránky, o ponukách ďalších promočných akcií na podporu predaja vybraných liehovín z portfólia MJ SK, a ďalej ho bude informovať o aktuálnych ponukách svojich produktov u obchodných partnerov MJ SK (veľkoobchody apod.)

Partner uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja berie na vedomie a súhlasí s tým, že MJ SK je oprávnená dáta, ktoré priamo od Partnera alebo inak v priebehu trvania zmluvy získa, využívať pre analýzu a zlepšenie kvality svojich služieb a pre analýzu a prieskum trhu.

Zmluva a spolupráci a podpore predaja je uzavretá medzi MJ SK a Partnerom na dobu neurčitú a je možné ju vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s tým, že výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Užívateľské rozhranie Webovej stránky, ktoré je dostupné po prihlásení Partnera prostredníctvom mena a hesla prideleného Registráciou, obsahuje aktuálny zoznam POS materiálov ponúkaných spoločnosťou MJ SK. Ponuka poskytovania konkrétnych POS materiálov Partnerovi zostáva v platnosti po dobu, kedy sú tieto POS materiály zobrazované v užívateľskom rozhraní Webovej stránky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť MJ SK uzavrieť zmluvu o spolupráci a podpore predaja za individuálne dohodnutých podmienok.
Rozhranie Webovej stránky obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním POS materiálov. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním POS materiálov uvedené v rozhraní Webovej stránky platia s tým, že POS materiál bude doručený Partnerovi len v rámci územia Slovenskej republiky.

Partner si môže u MJ SK alebo u spoločnosti TPL na e-mailovej adrese: zakaznickyservis@tplsk.sk vyžiadať zasielanie dodacieho listu POS materiálov v elektronickej podobe.

Partner súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o spolupráci a podpore predaja. Náklady vzniknuté Partnerovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si znáša Partner sám, bez účasti MJ SK a GLS.

 

4. Storno Objednávky

Všetky Objednávky prijaté cez Webovú stránku a potvrdené zo strany MJ SK podľa týchto Obchodných podmienok sú záväzné. Objednávku môže Partner zrušiť iba pred jej expedíciou. Pre stornovanie Objednávky musí Partner zaslať e-mailom oznámenie o stornovaní tam uvedenej Objednávky na adresu info@jagerpromo.sk. Pri zrušení Objednávky je nutné uviesť obchodné meno, IČO a e-mail Partnera a číslo Objednávky, ktorú chce Partner zrušiť. V prípade, že bude Objednávka zrušená až po jej expedícií, môže byť po Partnerovi požadovaná náhrada vynaložených nákladov na prepravu POS materiálov Partnerovi.

MJ SK si vyhradzuje právo odoslanú Objednávku nepotvrdiť alebo jednostranne oznámením zrušiť už potvrdenú objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: POS materiál sa už nevyrába alebo nedodáva alebo v iných závažných prípadoch. V prípade, že táto situácia nastane, MJ SK alebo GLS bude bezodkladne kontaktovať Partnera za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

5. Preprava a dodanie POS materiálov

Dodanie a prepravu POS materiálov na adresu podniku resp. dodania uvedenú v potvrdenej Objednávke alebo na inú adresu, na ktorej sa MJ SK a Partner dohodli po potvrdení Objednávky („Miesto dodania“) zaisťuje TPL prostredníctvom GLS alebo iného prepravcu.

MJ SK hradí dopravu POS materiálov uvedených v potvrdenej Objednávke z distribučného skladu MJ SK, ktorý prevádzkuje TPL, na miesto dodania uvedené v potvrdenej Objednávke.

MJ SK dodá POS materiály uvedené v potvrdenej Objednávke ich odovzdaním Partnerovi na Mieste dodania prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS alebo inej prepravnej spoločnosti.

Dodávky POS materiálov budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností MJ SK a GLS realizované do desiatich (10) pracovných dní od potvrdenia Objednávky spoločnosťou MJ SK. MJ SK si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania uvedenú v predchádzajúcej vete v prípade závažných prevádzkovo-obchodných dôvodov, o čom bude Partner bezodkladne po zistení tejto skutočnosti vyrozumený. Za splnenie Objednávky sa považuje dodanie POS materiálov na Miesto dodania.

Expedícia balíkov POS materiálov, pri ktorých si Partner zvolí spôsob dopravy zásielkovou službou prebieha každý deň od 8:00 do 17:00. Doručenie balíkov sa vykonáva do troch (3) pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky Partnera zo strany MJ SK. Pred doručením balíkov môže byť Partner informovaný dopravcom formou SMS na číslo uvedené v Objednávke ohľadom spresnenia termínu prevzatia.

Partner je povinný POS materiály uvedené v potvrdenej Objednávke previať pri ich dodaní na Mieste dodania od spoločnosti GLS alebo iného prepravcu, ktorý zabezpečuje prepravu POS materiálov z MJ SK skladu prevádzkovaného spoločnosťou TPL na Miesto dodania, a to v termíne, ktorý TPL alebo prepravca oznámi.

V prípade neúspešného pokusu o doručenie sa prepravca pokúsi ešte raz o doručenie POS materiálov, avšak ak aj v rámci tohto druhého pokusu o doručenie si Partner POS materiály od prepravcu neprevezme, Objednávka na tieto neprevzaté POS materiály sa automaticky ruší.

V prípade chýbajúcich alebo prebytočných POS materiálov je Partner povinný ihneď po zistení, o tejto skutočnosti telefonicky alebo elektronickou poštou informovať expedíciu distribučného skladu MJ SK, v opačnom prípade zodpovedá spoločnosti za škodu takto vzniknutú. Ak nebudú Partnerovi dodané všetky POS materiály uvedené v potvrdenej Objednávke, má právo vystaviť v súlade s týmito Obchodnými podmienkami novú Objednávku na dodanie chýbajúcich alebo aj iných POS materiálov v aktuálnej ponuke pre Partnerov v rámci Partnerského programu.

MJ SK ani GLS nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti doručenia POS materiálov na Miesto dodania.

V prípade, že je z dôvodov na strane Partnera nutné POS materiály doručovať opakovane alebo iným spôsobom resp. na inú adresu dodania ako bolo uvedené v Objednávke, je Partner povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním POS materiálov, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí POS materiálov od prepravcu je Partner povinný skontrolovať stav zásielky POS materiálov a podpisom prepravného dokladu Partner potvrdiť prevzatie zásielky.


6. Vady POS materiálov

Nakoľko MJ SK dodáva Partnerom POS materiály v rámci Partnerského programu bezodplatne, Partner nemá nároky z vád POS materiálov ako ani právo reklamovať POS materiály. MJ SK neposkytuje žiadnu záruku na dodané POS materiály.

 

7. Bodový systém

Ak Partner zakúpi jednu z vybraných 1L fliaš Jägermeister alebo Jägermeister Scharf, na ktorých zadnej etikete sa nachádza odkaz na tento Partnerský program a na vnútornej strane etikety po vyprázdnení danej fľaše je viditeľný osemmiestny kód („Kód“), môže na Webovej stránke zadať doposiaľ nepoužitý Kód a nazbierať na svoj užívateľský účet body za každý takto vložený kód.

Nazbierané body za riadne vložené Kódy môže Partner použiť na objednanie vybraných POS materiálov, u ktorých je na Webovej stránke vyznačený určitý počet bodov ako hodnota pre účely objednávania za použitia bodov, ktoré Partner získa cez nahraté Kódy podľa prvého odseku tohto článku 7 Obchodných podmienok. Daný vybraný POS materiál môže Partner cez Webovú stránku objednať iba ak nazbieral dostatočný počet bodov, ktorý je rovný alebo vyšší bodovej hodnote vybraného POS materiálu.

 

8. Výzvy a iné marketingové akcie

Spoločnosť MJ SK vyhlasuje prostredníctvom Webových stránok rôzne propagačné výzvy resp. akcie, prostredníctvom ktorých môže Partner získať predovšetkým POS materiály alebo iné výhry uvedené v informácii o takejto akcii na Webovej stránke („Výzva“).

Spoločnosť MJ SK taktiež zašle každému Partnerovi, ktorý sa riadne zaregistroval do Partnerského programu, prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS, oznámenie o vyhlásení príslušnej Výzvy s odkazom na dodatočné podmienky, ktorými sa bude daná Výzva riadiť.

Každý Partner, ktorý podľa týchto Obchodných podmienok sa riadne zaregistroval do Partnerského programu a uzatvoril tak v zmysle článku 2 so spoločnosťou MJ SK zmluvu o účte v Partnerskom programe Partnerovi, má ako zmluvná strana takejto zmluvy právo sa v zmysle tohto článku 8 zapojiť do vyhlásenej Výzvy cez Webovú stránku, ak splní konkrétne podmienky danej Výzvy uvedené v informácii o danej Výzve publikovanej na Webovej stránke.

 

Ak ide o Výzvu, v rámci ktorej musí Partner zakúpiť v jednej z vybraných veľkoobchodných predajní súťažný produkt uvedený v informácii o Výzve, Partner musí zaslať spoločnosti MJ SK počas doby trvania Výzvy pokladničný doklad či faktúru dokladajúcu nákup súťažného produktu Partnerom od vybraného veľkoobchodu a splniť ďalšie podmienky, ktorými sa riadi takáto Výzva, upravené v úplných pravidlách danej Výzvy umiestené na Webovej stránke („Nákupná Výzva“).

Ďalšie podmienky danej Nákupnej Výzvy vždy MJ SK uvedenie ako úplné pravidlá Nákupnej Výzvy v rámci oznámení od danej Nákupnej Výzve na Webovej stránke, vrátane (nie však výlučne) (i) identifikácie súťažného produktu, ktorý si musí Partner kúpiť vo vybraných veľkoobchodoch na území Slovenskej republiky, (ii) minimálneho počtu kusov resp. množstva súťažného produktu, ktorý musí Partner v jednom z vybraných veľkoobchodov kúpiť, (iii) špecifikáciu požadovaného dokladu o kúpe daného súťažného produktu ako aj formát elektronického súboru a spôsob, ktorým Partner preukáže kúpu súťažného produktu, (iv) dobu trvania Nákupnej Výzvy a prípadné ďalšie podmienky Nákupnej Výzvy.

Ak ide o Výzvu, v rámci ktorej musí Partner vyhotoviť fotky vybraných POS materiálov, ktoré Partner používa vo svojej prevádzke, kde dochádza k predaju resp. výdaju liehoviny spotrebiteľovi na priamu konzumáciu, Partner musí vyhotoviť a zaslať spoločnosti MJ SK fotografie určených POS materiálov počas doby trvania takejto Výzvy a splniť ďalšie podmienky takejto Výzvy upravené v úplných pravidlách danej Výzvy umiestené na Webovej stránke („POS Výzva“).

Ďalšie podmienky danej POS Výzvy vždy MJ SK uvedenie ako úplné pravidla POS Výzvy v rámci oznámení od danej POS Výzve na Webovej stránke a Mobilnej aplikácii, vrátane (nie však výlučne) (i) špecifikácie obsahu fotografií POS materiálov pri ich používaní Partnerom, ktoré si musí Partner vo svojej prevádzke, kde dochádza k predaju resp. výdaju liehovín spotrebiteľom na priamu konzumáciu, vyhotoviť, (iii) špecifikáciu požadovaných elektronických súborov obsahujúcich požadované fotografie, ktoré musí Partner vyhotoviť a poslať spoločnosti MJ SK pre zapojenie do POS Výzvy, (iv) dobu trvania POS Výzvy a prípadné ďalšie podmienky POS Výzvy.

V prípade vyhlásenia inej Výzvy než takej, ktorá je uvedená vyššie, bude MJ SK Partnerov zúčastnených na Partnerskom programe informovať prostredníctvom Webovej stránky o podmienkach pre zapojenie sa do takejto Výzvy.

MJ SK do dvoch (2) pracovných dní od zapojenia Partnera sa do Výzvy podľa jej podmienok vyhodnotí, či daný Partner splnil všetky podmienky pre zapojenie sa do Výzvy a pre udelenie výhry resp. odmeny Partnerovi. Ak daný Partner splnil všetky podmienky Výzvy, žiadne jej podmienky ani Obchodné podmienky ani právne predpisy v súvislosti s Výzvou neporušil, MJ SK príslušnú výhru resp. odmenu uvedenú v informácii o Výzve publikovanú cez Webovú stránku „odomkne“ v užívateľskom rozhraní Partnerského programu dostupnom na Webovej stránke či na Mobilnej aplikácii, tzn. umožní ho Partnerovi objednať podľa článku 3 Obchodných podmienok.

 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Partner je povinný poskytovať prostredníctvom Registrácie a Objednávky aktuálne údaje a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých údajov alebo straty oprávnenia prevádzkovať živnosť, ktorá zahŕňa predaj, výdaj či distribúciu liehovín je Partner povinný o tom MJ SK písomne alebo elektronicky informovať bez zbytočného odkladu po strate tohto oprávnenia resp. po tom, čo daná zmena údajov nastane.

MJ SK poskytuje v rámci Registrácie do Partnerského programu resp. v rámci zmluvy o účte v Partnerskom programe Partnerovi službu vedenia prehľadu už vyhotovených objednávok (tzn. história objednávok) ako aj históriu zadaných Kódov, nadobudnutých bodov ako aj ich využitia v rámci bodového systému v zmysle článku 7 Obchodných podmienok, a to prostredníctvom užívateľského rozhrania Partnerského programu dostupného Partnerovi po jeho prihlásení pomocou prihlasovacích údajov cez Webovú stránku či Mobilnú aplikáciu.

Partner nadobúda vlastníctvo k POS materiálu okamihom jeho prevzatia od prepravcu. Okamihom riadneho prevzatia POS materiálov na Mieste dodania prechádza na Partnera nebezpečenstvo škody na POS materiáloch.

Partner berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace rozhranie Webovej stránky (vrátane fotografií a iných grafických vyobrazení ponúkaných POS materiálov) sú chránené autorským právom. Partner sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace rozhranie Webovej stránky.

Partner berie na vedomie, že MJ SK nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Webovej stránky alebo v dôsledku použitia Webovej stránky alebo Mobilnej aplikácie v rozpore s jej určením.

Partner potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol/a MJ SK prostredníctvom Webovej sú presné, pravdivé a úplné..

Vzhľadom na skutočnosť že zmluva o spolupráci a podpore predaja je uzatváraná medzi podnikateľmi, Partner berie na vedomie a súhlasí, že bez ohľadu na znenie týchto Obchodných podmienok, sa na MJ SK a Partnera nevzťahujú práva a povinnosti uvedené v zmysle § 5 ods. 7 Zákona č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

 

10. Doba trvania účasti Partnera v Partnerskom programe

Registrácia Partnera v Partnerskom programe resp. zmluva o účte v Partnerskom programe medzi MJ SK a Partnerom podľa článku 2 Obchodných podmienok trvá po dobu troch (3) rokov od okamihu uzatvorenia. Partner má však právo na predlženie doby trvania Registrácie v Partnerskom programe resp. trvania zmluvy o účte v Partnerskom programe o ďalšie tri (3) roky. Partner je oprávnený právo na predlženie doby trvania Registrácie resp. zmluvy o účte v Partnerskom programe uplatniť prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej spoločnosti MJ SK pred uplynutím príslušného trojročného obdobia, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo ako odpoveď na e-mailovú správu, ktorú MJ SK môže odoslať Partnerovi s dotazom ohľadom záujmu Partnera o predlženie jeho Registrácie v Partnerskom programe resp. trvania zmluvy o účte v Partnerskom programe.

Pred uplynutím doby trvania zmluvy o účte v Partnerskom programe podľa predchádzajúceho odseku MJ SK osloví e-mailom Partnera ohľadom záujmu o predlženie Registrácie Partnera v Partnerskom programe resp. predlženie doby trvania zmluvy o účte v Partnerskom programe, ak nedošlo k predlženiu doby trvania tejto zmluvy.

Registrácia Partnera v Partnerskom programe resp. zmluva o účte v Partnerskom programe môže zaniknúť:

  1. uplynutím doby trvania Registrácie resp. zmluvy o účte v Partnerskom programe v zmysle prvého odseku článku 10 Obchodných podmienok;

  2. doručením emailovej alebo písomnej žiadosti Partnera o zrušenie jeho Registrácie v Partnerskom programe (výpoveď) spoločnosti MJ SK, a to písomnú alebo elektronickú požiadavku a bez udania dôvodu;

  3. prostredníctvom e-mailového alebo písomného oznámenia o zrušení registrácie Partnera, ktoré mu MJ SK doručí na jeho adresu uvedenú pri Registrácii, a to z dôvodu porušenia Obchodných podmienok či právnych predpisov, o ktorom sa spoločnosť MJ SK dozvedela, alebo z dôvodu nepoužívania Partnerského programu po dobu po dobu dvoch rokov od posledného prihlásenia sa do užívateľského rozhrania Webovej stránky či Mobilnej aplikácie cez jeho užívateľské meno a heslo (ak ešte neuplynula doba trvania Registrácie resp. zmluvy o účte v Partnerskom programe v zmysle prvého odseku článku 10 Obchodných podmienok).

Zrušenie Registrácie zo strany Partnera je účinné okamihom doručenia jeho žiadosti o zrušenie Registrácie. spoločnosti MJ SK. Zrušenie Registrácie zo strany spoločnosti MJ SK je účinné okamihom doručenia jej oznámenia o zrušenie Registrácie Partnerovi.

 

11. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ vzťah založený zmluvou o spolupráci a podpore predaja obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednajú, že sa tento vzťah riadi právom Slovenskej republiky.

Záväzkové vzťahy vzniknuté na základe zmluvy o spolupráci a podpore predaja medzi MJ SK a Partnerom sa spravujú resp. zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

V prípade, že zo zmluvy alebo zo zákona vyplýva povinnosť jednej zmluvnej strany oznámiť určitú skutočnosť druhej strane, tak je toto oznámenie možné vykonať tiež telefonicky, faxom alebo elektronickou dátovou správou.

Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9. 2023, a to do odvolania.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním Obchodných podmienok. Odoslaním registračného formulára podľa článku 2 týchto Obchodných podmienok ako aj odoslaním Objednávky súhlasíte s vyššie uvedenými Obchodnými podmienkami, potvrdzujete, že ste si ich riadne prečítal/a budete sa nimi riadiť.


Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Vstupujete na stránky s alkoholom. Kliknutím na pokračovať potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Pokračovať