Obchodné podmienky


Obchodné podmienky e-platformy jagerpromo.sk

 

Základné údaje:

Vlastník a prevádzkovateľ internetovej platformy jagerpromo.sk

 

Mast–Jaegermeister SK s.r.o.

Sídlo: Košická 56, Bratislava,  PSČ 821 08

IČO: 35 695 366, DIČ: 2020310413,IČ DPH: SK2020310413

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11448/B

(ďalej len „MJ SK“)

 

Zodpovedná osoba a kontakt:

Barbora Březinová

Email: info@jaegermeister.sk

Tel: 255 648 711

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava

e-mail: info@soi.skhttps://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi 

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov uzatváraných medzi MJ SK, ako poskytovateľom POS materiálov, GLS ako dopravcom POS materiálov a podnikajúcou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „Partner“) v rámci vzájomnej spolupráce pri podpore predaja alkoholických nápojov značky „Jägermeister“, prostredníctvom internetovej platformy jagerpromo.sk.

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej platformy jagerpromo.sk a poskytovateľom POS materiálov je spoločnosť Mast-Jaegermeister SK s.r.o., Košická 56, Bratislava, PSČ 821 08, IČO: 35 695 366, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11448/B.

Dopravcom POS materiálov je spoločnosť GLS-Global logistic service, spol. s r.o., IČO: 36 602 639 , so sídlom: Jesenná 8, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 17625/V.

Všetky zmluvné vzťahy uzatvárané prostredníctvom internetovej platformy jagerpromo.sk sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Partnerom v právnych vzťahoch uzatváraných prostredníctvom internetovej platformy jagerpromo.sk môže byť len podnikateľ, právnická osoba, alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na akúkoľvek z nasledovných činností: predaj spotrebiteľských balení liehu, uvádzanie liehu do obehu v spotrebiteľskom balení, distribúcia spotrebiteľských balení liehu, výroba spracúvanie a uvádzanie liehu na trh a pohostinská činnosť (ďalej len „vybrané obchodné činnosti“).

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci a podpore predaja. Zmluva o spolupráci a podpore predaja a obchodné podmienky sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. Zmluva o spolupráci a podpore predaja uzatváraná medzi MJ SK ako poskytovateľom POS materiálov a Partnerom prostredníctvom internetovej platformy MJ SK, prevádzkovanej na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.jagerpromo.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie e-platformy“). Partnerom je podnikateľ, právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na akúkoľvek z uvedených vybraných obchodných činností; a ktorá si prostredníctvom webového rozhrania e-platformy objedná POS materiály ponúkané MJ SK (ďalej len „POS materiály“). 

Znenie týchto obchodných podmienok je MJ SK oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať. MJ SK je v takomto prípade povinný upozorniť vhodnou formou Partnera na zmenu, zverejniť na webovej stránke nové znenie obchodných podmienok a určiť Partnerovi primeranú lehotu na vyjadrenie, či vykonanú zmenu obchodných podmienok akceptuje alebo nie. Pre prípad, že Partner vykonané zmeny obchodných podmienok v určenej lehote odmietne a odmietnutie zmeny oznámi MJ SK, je Partner v takom prípade oprávnený existujúci zmluvný vzťah medzi MJ SK a Partnerom vypovedať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté medzi zmluvnými stranami po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Objednávka POS materiálov prostredníctvom e-platformy jagerpromo.sk je možná pre všetkých užívateľov, ktorí sú podnikateľským subjektom, majú pridelené identifikačné číslo organizácie, majú oprávnenie na akúkoľvek z uvedených vybraných obchodných činností; a majú adresu pre doručovanie POS materiálov na území Slovenskej republiky. Pre objednanie POS materiálov sa vyžaduje registrácia Partnera na  e-platforme jagerpromo.sk.

 

2. Podmienky a uzatvorenie zmluvy o spolupráci a podpore predaja 

Partner je oprávnený objednávať POS materiály prostredníctvom e-platformy jagerpromo.sk po vytvorení registrácie. Partner vytvorí registráciu: (i) kliknutím na „Nová registrácia“; (ii) zadaním informácií najmä v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, prihlasovacie meno, heslo; a (iii) potvrdením že sa oboznámil s obchodnými podmienkami. Po vytvorení registrácie je Partner oprávnený objednávať si POS materiály prostredníctvom svojho webového účtu kedykoľvek, kliknutím na „Prihlásiť sa“ a zadaním prihlasovacieho mena a hesla.

Pre objednanie tovaru vyplní Partner objednávkový formulár na e-platforme jagerpromo.sk.(„objednávka“). Objednávaný tovar Partner „vloží“ do elektronického košíka. Na dokončenie objednávky e-shop vyžaduje poskytnutie údajov najmä: obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) (ak je platcom DPH), telefónne číslo, e-mailovú adresu, dodaciu adresu ak sa líši od adresy sídla alebo miesta podnikania, a spôsob doručenia. Pred zaslaním objednávky má Partner možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. MJ SK potvrdí prijatie objednávky Partnerovi v elektronickej podobe, a to bezodkladne po obdržaní ním vyplneného objednávkového formulára.

Objednávka Partnera uskutočnená na e-platforme jagerpromo.sk je návrhom zmluvy o spolupráci a podpore predaja a samotná zmluva o spolupráci a podpore predaja je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu MJ SK s týmto návrhom (odoslaním objednávky Partnerom a záväzným potvrdením tejto objednávky zo strany MJ SK) elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Partnera. Od tohto momentu medzi MJ SK a Partnerom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Okamihom prevzatia POS materiálov prechádza na Partnera nebezpečenstvo škody na POS materiáloch. O prijatí objednávky je Partner automaticky informovaný e-mailom, na im poskytnutú e-mailovou adresu. V detaile každého POS materiálu aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota POS materiálov.

Uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja Partner potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

MJ SK je v Slovenskej republike oficiálnym dovozcom a distribútorom prémiových alkoholických nápojov značky Jägermeister a má záujem spolupracovať s Partnerom, ktorý je podnikateľom s oprávnením na vybrané obchodné činnosti, pri podpore predaja alkoholických nápojov tejto značky v prevádzkarni / prevádzkach Partnera, a to formou poskytovania rôznych POS materiálov, podľa výberu MJ SK a v závislosti na Partnerom dosiahnutej úrovni vzájomnej spolupráce (vyjadrenej počtom bodov získaných Partnerom na e-platforme jagerpromo.sk), propagujúcich značku Jägermeister a slúžiacich na podporu predaja a zviditeľnenie alkoholických nápojov značky Jägermeister v prevádzkarni / prevádzkach Partnera.

Objednaním si POS materiálov ponúkaných MJ SK na e-platforme jagerpromo.sk, vyjadruje Partner svoj záujem a zaväzuje sa spolupracovať s MJ SK pri podpore predaja a zviditeľnení alkoholických nápojov značky Jägermeister v prevádzke / prevádzkach Partnera, s využitím POS materiálov a za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

Partner potvrdzuje, že má právnu spôsobilosť na uzatvorenie tejto zmluvy, a pokiaľ je Partner fyzickou osobou potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov. 

Partner sa zaväzuje POS materiály riadne využívať a používať ich výhradne na propagáciu značky Jägermeister a podporu predaja alkoholických nápojov tejto značky v prevádzke / prevádzkach, v ktorej prevádzkuje vybranú obchodnú činnosť/činnosti.

MJ SK nezodpovedá za žiadne škody ani ujmy vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania POS materiálov Partnerom, alebo hosťami v jeho prevádzke / prevádzkach.

Vkladaním unikátnych kódov z fľašiek alkoholického nápoja Jägermeister, ktoré Partner nakúpi pre svoju prevádzku, získava Partner na e-platforme jagerpromo.sk body, ktoré sa v priebehu vzájomnej spolupráce pripisujú na účet Partnera na e-platforme jagerpromo.sk, a za ktoré Partner získava na e-platforme dostupné POS materiály. Body získané Partnerom nebude Partner môcť využiť k získaniu POS materiálov v prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy o spolupráci a podpore predaja, alebo v prípade, že dôjde k zániku e-platformy jagerpromo.sk. 

MJ SK si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť počet bodov, ktoré Partner na e-platforme získa zadaním unikátnych kódov z fľašiek alkoholického nápoja Jägermeister. MJ SK si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť počet bodov potrebných pre získanie konkrétneho POS materiálu na e-platforme jagerpromo.sk. 

Partner uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ho MJ SK po dobu trvania tejto zmluvy bude vhodným spôsobom informovať o ďalších ponukách POS materiálov dostupných na e-platforme jagerpromo.sk o ponukách ďalších promočných akcií na podporu predaja alkoholických nápojov značky Jägermeister, a ďalej ho bude informovať o aktuálnych ponukách svojich produktov u obchodných partnerov MJ SK (veľkoobchody apod.)

Partner uzatvorením zmluvy o spolupráci a podpore predaja berie na vedomie a súhlasí s tým, že MJ SK je oprávnená dáta, ktoré od Partnera v priebehu trvania zmluvy získa, využívať pre analýzu a zlepšenie kvality svojich služieb a pre analýzu a prieskum trhu.

Partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že je oprávnený  na e-platforme objednať POS materiál vždy len jedenkrát (1x) v priebehu kalendárneho mesiaca.

Partner berie ďalej na vedomie a súhlasí s tým, že úroveň dosiahnutej vzájomnej spolupráce v rámci zmluvy o spolupráci a podpore predaja, bude zo strany MJ SK priebežne vyhodnocovaná v závislosti od počtu bodov získaných Partnerom na e-platforme jagerpromo.sk, a to formou zadania kódov z Partnerom nakúpených fľašiek alkoholických nápojov značky Jägermeister, či inou vhodnou formou ustanovenou Partnerom, ktorej mechanizmus je popísaný na e-platforme jagerpromo.sk. V závislosti na vyhodnotení úrovne dosiahnutej vzájomnej spolupráce (počtu získaných bodov) v rámci zmluvy o spolupráci a podpore predaja, bude Partnerovi umožnený výber z rôznych POS materiálov dostupných na e-platforme jagerpromo.sk, ktoré Partner získa výmenou za ním na e-platforme jagerpromo.sk získané body.

Zmluva a spolupráci a podpore predaja je uzavretá medzi MJ SK a Partnerom na dobu neurčitú a je možné ju vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane s tým, že výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Webové rozhranie e-platformy jagerpromo.sk obsahuje aktuálny zoznam POS materiálov ponúkaných MJ SK. Ponuka poskytovania konkrétnych POS materiálov Partnerovi zostáva v platnosti po dobu, kedy sú tieto POS materiály zobrazované na webovom rozhraní  e-platformy jagerpromo.sk. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť MJ SK uzavrieť zmluvu o spolupráci a podpore predaja za individuálne dohodnutých podmienok. 

Webové rozhranie e-platformy jagerpromo.sk obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním POS materiálov. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním POS materiálov uvedené na webovom rozhraní e-platformy jagerpromo.sk s tím, že POS materiál je doručený Partnerovi len v rámci územia Slovenskej republiky.

Partner si môže u MJ SK alebo u dopravcu – GLS na e-mailovej adrese: zakaznickyservis@tplsk.sk vyžiadať zasielanie dodacieho listu POS materiálov v elektronickej podobe.

Partner súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o spolupráci a podpore predaja. Náklady vzniknuté Partnerovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o spolupráci a podpore predaja (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si znáša Partner sám, bez účasti MJ SK a GLS.

 

3. Storno objednávky

Všetky objednávky prijaté na e-platforme jagerpromo.sk sú záväzné. Objednávku možno zrušiť iba pred jej expedíciou. Storno objednávky musí byť zaslané e-mailom na adresu info@jagerpromo.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail Partnera a číslo objednávky. V prípade, že bude objednávka zrušená až po jej expedícií, môže byť po Partnerovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou POS materiálov.

MJ SK si vyhradzuje právo nepotvrdiť odoslanú objednávku na e-platforme jagerpromo.sk alebo zrušiť už potvrdenú objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: POS materiál sa už nevyrába alebo nedodáva, v iných závažných prípadoch. V prípade, že táto situácia nastane, MJ SK alebo GLS bude bezodkladne kontaktovať Partnera za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

4. Preprava a dodanie POS materiálov

Prepravu a dodanie POS materiálov zaisťuje pre MJ SK GLS. 

V prípade, že je POS materiál pri prevzatí Partnerom poškodený, zničený alebo nie je úplný, ma Partner právo na to, aby mu MJ SK bezplatne a bez zbytočného odkladu POS materiál vymenil za bezchybný.

Dodávky POS materiálov budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností MJ SK a GLS realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do siedmich (7) pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude Partner bezodkladne po zistení tejto skutočnosti vyrozumený. Miesto dodania POS materiálov je stanovené na základe objednávky Partnera. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie POS materiálov na adresu uvedenú v objednávke.

Dopravu POS materiálov na adresu určenia zaisťuje GLS samostatne alebo, prostredníctvom nim vybraných prepravných / zásielkových spoločností pričom v takom prípade GLS zodpovedá za doručenie tak akoby dopravu vykonával sám. 

Partner je povinný prevziať POS materiály pri ich dodaní. MJ SK ani GLS nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti doručenia POS materiálov na adresu, ktorú Partner uviedol v objednávke. 

V prípade, že je z dôvodov na strane Partnera nutné POS materiály doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke je Partner povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním POS materiálov, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

Pri prevzatí POS materiálov od prepravcu je Partner povinný skontrolovať neporušenosť obalov POS materiálov a v prípade akýchkoľvek vád alebo poškodení toto bezodkladne oznámiť GLS. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Partner zásielku od GLS prevziať. Podpisom prepravného dokladu Partner potvrdzuje, že zásielka POS materiálov spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. V prípade že je obal poškodený je túto informáciu nutné uviesť do preberacieho protokolu prepravnej služby či pošty a uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. 

Spôsob doručovania:

POS materiály sú doručované bežnou zásielkovou službou. 

Expedícia balíkov, pri ktorých si Partner zvolí spôsob dopravy zásielkovou službou prebieha každý deň od 8:00 do 17:00 hodín. Doručenie balíkov sa vykonáva do siedmich (7) pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Partnera zo strany MJ SK. Pred doručením balíkov môže byť Partner informovaný dopravcom formou SMS na číslo uvedené v objednávke ohľadom spresnenia termínu prevzatia.

 

5. Práva z vadného plnenia

Partner má právo na bezplatnú výmenu POS materiálu, pokiaľ mu bol doručený poškodený, zničený alebo nekompletný. Právo na bezplatnú výmenu POS materiálu je Partner povinný uplatniť u MJ SK bez zbytočného odkladu po prevzatí POS materiálu, vždy spolu s fotodokumentáciou preukazujúcou poškodenie, zničenie či nekompletnosť dodávky POS materiálov najneskôr však do troch dní (3) od jeho prevzatia inak právo zaniká.

 

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Partner nadobúda vlastníctvo k POS materiálu okamihom jeho prevzatia od prepravcu.

Partner berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšia súčasť tvoriaca webové rozhranie e-platformy jagerpromo.sk (vrátane fotografií ponúkaných POS materiálov) sú chránené autorským právom. Partner sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-platformy jagerpromo.sk.

Partner berie na vedomie, že MJ SK nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

Partner/jeho zamestnanec/iný oprávnený zástupca potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol/a MJ SK na e-platforme jagerpromo.sk sú presné, pravdivé a úplné.

Vzhľadom na skutočnosť že zmluva o podpore a spolupráci je uzatváraná medzi podnikateľmi, Partner berie na vedomie a súhlasí, že bez ohľadu na znenie týchto obchodných podmienok, sa na MJ SK a Partnera nevzťahujú práva a povinnosti uvedené v zmysle § 5 ods. 7 Zákona č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z..

 

7. Záverečné ustanovenia 

Pokiaľ vzťah založený zmluvou o spolupráci a podpore predaja obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednajú, že sa tento vzťah riadi právom Slovenskej republiky.

V prípade, že zo zmluvy alebo zo zákona vyplýva povinnosť jednej zmluvnej strany oznámiť alebo zdeliť určitú skutočnosť druhej strane, tak je toto oznámenie alebo zdelenie možné vykonať tiež telefonicky, faxom alebo elektronickou dátovou správou.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Zmluva o spolupráci a podpore predaja vrátane obchodných podmienok je archivovaná MJ SK v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. novembra 2019, a to do odvolania.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. Odoslaním objednávky súhlasíte s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami, potvrdzujete, že ste si ich riadne prečítal/a a budete sa nimi riadiť. 

Mast-Jaegermeister SK s.r.o.       

Vstupujete na stránky s alkoholom. Kliknutím na pokračovať potvrdzujete, že vám bolo 18 rokov.

Pokračovať