ÚPLNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE


HOKEJOVÝ ŽREB

(Znenie účinné od 1. 5. 2024)

 

1                    Základné ustanovenia

1.1              Spotrebiteľská súťaž „Hokejový žreb“ (ďalej len „Súťaž“) sa riadi podmienkami a pravidlami upravenými v týchto pravidlách (ďalej len „Pravidlá“).

1.2              Objednávateľom súťaže je spoločnosť Mast-Jaegermeister SK s.r.o., so sídlom: Košická 56, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO: 35 695 366, DIČ: 2020310413, IČ DPH: SK2020310413 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11448/B (ďalej len „Objednávateľ“).

1.3              Organizátorom Súťaže je spoločnosť ŠAFY production SK s.r.o., so sídlom Panónska cesta 34 851 04 Bratislava, IČO: 46 031 685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, vložka číslo 70891/B (ďalej len „Organizátor“), ktorá Súťaž pre Objednávateľa a v jeho mene organizuje.

1.4              Technickým správcom Súťaže je spoločnosť Pocket Rocket GmbH, so sídlom Essener Straße 4, 66606 St. Wendel, Nemecká spolková republika, identifikačné číslo: HRB 106746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Saarbrücken pod registračným číslom HRB 106746 („Technický správca“).

2                    Trvanie a miesto konania súŤaže

2.1              Súťaž prebieha v období od 10. mája 2024 5:00:00 hod. do 27. mája 2024 4:59:59 (ďalej len „Trvanie Súťaže“).

Na účely určenia výhercov je Súťaž ďalej členená do 17-tich súťažných kôl počas Trvania Súťaže, a to:

 1. súťažné kolo od 10. mája 2024 5:00:00 hod. do 11. mája 2024 4:59:59 hod.;
 2. súťažné kolo od 11. mája 2024 5:00:00 hod. do 12. mája 2024 4:59:59 hod.;
 3. súťažné kolo od 12. mája 2024 5:00:00 hod. do 13. mája 2024 4:59:59 hod.;
 4. súťažné kolo od 13. mája 2024 5:00:00 hod. do 14. mája 2024 4:59:59 hod.;
 5. súťažné kolo od 14. mája 2024 5:00:00 hod. do 15. mája 2024 4:59:59 hod.;
 6. súťažné kolo od 15. mája 2024 5:00:00 hod. do 16. mája 2024 4:59:59 hod.;
 7. súťažné kolo od 16. mája 2024 5:00:00 hod. do 17. mája 2024 4:59:59 hod.;
 8. súťažné kolo od 17. mája 2024 5:00:00 hod. do 18. mája 2024 4:59:59 hod.;
 9. súťažné kolo od 18. mája 2024 5:00:00 hod. do 19. mája 2024 4:59:59 hod.;
 10. súťažné kolo od 19. mája 2024 5:00:00 hod. do 20. mája 2024 4:59:59 hod.;
 11. súťažné kolo od 20. mája 2024 5:00:00 hod. do 21. mája 2024 4:59:59 hod.;
 12. súťažné kolo od 21. mája 2024 5:00:00 hod. do 22. mája 2024 4:59:59 hod.;
 13. súťažné kolo od 22. mája 2024 5:00:00 hod. do 23. mája 2024 4:59:59 hod.;
 14. súťažné kolo od 23. mája 2024 5:00:00 hod. do 24. mája 2024 4:59:59 hod.;
 15. súťažné kolo od 24. mája 2024 5:00:00 hod. do 25. mája 2024 4:59:59 hod.;
 16. súťažné kolo od 25. mája 2024 5:00:00 hod. do 26. mája 2024 4:59:59 hod.;
 17. súťažné kolo od 26. mája 2024 5:00:00 hod. do 27. mája 2024 4:59:59 hod.;

(„Súťažné kolá“ a každý z nich jednotlivo ako „Súťažné kolo“).

2.2              Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky („Miesto konania“) vo vybraných prevádzkach reštauračných služieb zapojených to tejto Súťaže (napr. reštaurácie, bary, apod.), v ktorých sú umiestnené propagačné materiály na túto Súťaž obsahujúce QR kód s priamym odkazom na webovú stránku hokej.jagermeister.sk („Zúčastnené podniky“). 

3                    sútažiaci

3.1              Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov, ktorá je spotrebiteľom, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a spĺňa ďalšie podmienky uvedené nižšie pre zapojenie danej fyzickej osoby do súťaže (ďalej len „Súťažiaci“).

3.2              Z účasti na súťaži sú vylúčené (i) fyzické osoby v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu k Objednávateľovi, Organizátorovi, Technickému správcovi, prevádzkovateľovi Zúčastneného podniku, spoločnostiam, ktoré sa na Súťaži podieľajú alebo zabezpečujú reklamné alebo propagačné služby k Súťaži, (ii) ďalej osoby im blízke v zmysle § 116 a 117 zákona. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, (iii) právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Objednávateľom, Organizátorom alebo Technickým správcom a vykonávajú pre jedného alebo viacerých z nich obchodné zastúpenie, a (iv) ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek inou formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Súťaže.

3.3              Súťaže sa nemôžu ako Súťažiaci zúčastniť ani fyzické osoby, ktoré sú podnikatelia, ako ani akékoľvek právnické osoby.

3.4              Ak sa preukáže, že účastníkom súťaže je osoba, ktorej účasť na Súťaži je vylúčená alebo zakázaná podľa článku 3 týchto Pravidiel, bude vyradená zo Súťaže. Ak osoba vyradená zo Súťaže v zmysle prvej vety tohto odseku bude (pred vyradením zo Súťaže) vybraná ako jeden z výhercov podľa týchto Pravidiel, stráca nárok na výhru.

3.5              Zapojením sa do Súťaže postupom podľa odseku 5.1 týchto Pravidiel Súťažiaci uzatvára s Objednávateľom zmluvu o stávke a hre v zmysle § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

3.6              Pri riadnom zapojení sa do Súťaže na súťažnej webovej stránke hokej.jagermeister.sk  podľa odseku 5.1 týchto Pravidiel účastník vyslovuje zakliknutím príslušného políčka svoj súhlas s týmito Pravidlami.

3.7              Vychutnávajte zodpovedne. Ani Objednávateľ ani Organizátor súťaže neodporúčajú konzumáciu viac ako 0,02 litra tvrdého alkoholu na plnoletú osobu na deň a tiež s prihliadnutím na zdravotný stav konzumujúceho.

4                    výhra v súťaži

4.1              V tejto Súťaži Súťažiaci môže vyhrať jednu z nasledujúcich výhier::

(a)           dočasné tetovanie Jägermeister (ďalej len „Výhra 1“); a

(b)          0,02L Jägermeister, bylinný likér, obsah alkoholu 35 % (ďalej len „Výhra 2“);

(Výhra 1 a Výhra 2 ďalej spolu len ako „Výhry“).

4.2              Za celé Trvania Súťaže môžu Súťažiaci, ktorí splnia podmienky uvedené v týchto Pravidlách, vyhrať v rámci každého jedného Zúčastneného podniku celkom 500 kusov Výhier, z toho 300 kusov Výhier 1 a 200 kusov Výhier 2.

4.3              Súťažiaci môže počas jedného Súťažného kola vyhrať iba raz, a to jednu z Výhier. Pre odstránenie pochybností platí, že obmedzenie jednej Výhry za jedno Súťažné kolo v zmysle prevej vety tohto odseku Pravidiel sa vzťahuje na osobu Súťažiaceho, nie na jedno Zariadenie, tzn. nie je možné, aby konkrétny Súťažiaci získal prostredníctvom viacerých Zariadení viac ako jednu (1) Výhru počas jedného Súťažného kola.

4.4              Ak Súťažiaci vyhrá jednu z Výhier, môže po splnení podmienok Súťaže uvedených v týchto Pravidlách vyhrať počas iného Súťažného kola, ktorý nasleduje po Súťažnom kole, kedy vyhral jednu z Výhier.

5                    mechanika súťaže

5.1              Súťažiaci spĺňajúci podmienky týchto Pravidiel sa do Súťaže zapojí tak, že počas Súťažného kola:

a)             Súťažiaci načíta mobilným telefónom alebo tabletom („Zariadenie“) QR kód z marketingového materiálu (najmä potlačený stojan a/alebo plagát) propagujúceho Súťaž („QR kód“), ktorý je umiestnený v Zúčastnenom podniku, a klikne prostredníctvom jeho Zariadenia na príslušný odkaz zobrazený po naskenovaní QR kódu, ktorý Súťažiaceho presmeruje na webovú stránku hokej.jagermeister.sk („Webová stránka“);

b)             na Webovej stránke Súťažiaci

(i)            zakliknutím príslušného políčka potvrdí, že je starší 18-tich rokov a že sa oboznámil a súhlasí s Pravidlami; 

(ii)          ťahaním prsta „zotrie“ ľadovú plochu a po jej „zotretí“ opakovaným klepnutím prstom na časť obrazovky svojho Zariadenia, kde je vyobrazená  ľadová plocha, „rozbije ľad“;

5.2              Súťažiaci sa môže spôsobom podľa odseku 5.1 Pravidiel zapojiť do Súťaže každé Súťažné kolo, avšak počas jedného Súťažného kola sa môže takto prostredníctvom jedného Zariadenia zapojiť do Súťaže  iba raz. Obmedzenie počtu zapojení sa do Súťaže uvedené v prvej a druhej vete tohto odseku platí na dané jedno Zariadenie Súťažiaceho.   

5.3              Splnenie podmienok zapojenia sa do Súťaže, kontrolu splnenia podmienok týchto Pravidiel pre určenie Výhercu a vydanie Výhry posudzuje v tomto rozsahu každý prevádzkovateľ Zúčastneného podniku.

5.4              Organizátorom poverení prevádzkovatelia Zúčastnených podnikov sú oprávnení s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, ak bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol Výhru v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže, a to aj na základe inštrukcie od Objednávateľa alebo Organizátora vylúčiť Súťažiaceho, v súvislosti s ktorým prevádzkovateľ Zúčastneného podniku identifikoval takéto podozrenie a o ktorom informoval Objednávateľa alebo Organizátora. Rozhodnutie prevádzkovateľa Zúčastneného podniku o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania, a to na základe inštrukcie od Objednávateľa vylúčiť Súťažiaceho, v súvislosti s ktorým Organizátor identifikoval podozrenie na takéto porušenie Pravidiel a o ktorom informoval Objednávateľa.

6                    urČenie výhercov a odovzdanie výhry výhercovi

6.1              Ak Súťažiaci splnil podmienky pre riadne zapojenie sa do Súťaže podľa  odseku 5.1 Pravidiel, tak sa zoškrabaním ľadovej plochy v zmysle odseku 5.1 písm. b) bod (ii) Pravidiel Súťažiacemu na Webovej stránke v jeho Zariadení vyobrazí buď grafické oznámenie o vyhraní jednej z Výhier (tzn. Výhru 1 alebo Výhru 2) alebo o tom, že nevyhral žiadnu Výhru. Určenie, ktorý súťažný pokus vykonaný  Súťažiacim podľa odseku 5.1 písm. b) Pravidiel, bude výherný alebo nevýherný a v prípade výherného, ktorú Výhru Súťažiaci vyhral, vykoná softwarový algoritmus naprogramovaný určiť výherné a nevýherné súťažné pokusy v zmysle odseku 5.1 písm. b) metódou náhodného výberu (náhodného generátoru).

6.2              Ak sa postupom podľa odseku 5.1 písm. b) a odseku 6.1 Pravidiel Súťažiacemu na jeho Zariadení vyobrazí oznámenie o tom, že vyhral jednu z Výhier, („Výherca“), môže byť takáto Výhra odovzdaná Výhercovi iba nasledujúcim spôsobom:

a)             Výherca kontaktuje v interiéri Zúčastneného podniku, kde sa postupom podľa 5.1 Pravidiel zapojil do Súťaže, zamestnancov prevádzkovateľa takéhoto Zúčastneného podniku, a ukáže im obrazovku Zariadenia s vyobrazením oznámenia o Výhre v zmysle odseku  6.1 Pravidiel;

b)             takýto zamestnanec prevádzkovateľa Zúčastneného podniku vizuálne skontroluje, či na jemu ukázanom Zariadení je skutočne uvedené oznámenie o výhre jednej z Výhier v zmysle odseku  6.1 Pravidiel a 

c)             ak na Zariadení, ktoré príslušnému zamestnancovi prevádzkovateľa Zúčastneného podniku Súťažiaci ukázal,  je jasne a čitateľne vyobrazené oznámenia o vyhraní jednej z Výhier v zmysle odseku  6.1 Pravidiel, vyznačí na predloženom Zariadení Súťažiaceho vyčerpanie príslušnej Výhry stlačením príslušného tlačidla na webovej stránke s oznámením o výhre vyobrazenej na predloženom Zariadení a vydá Súťažiacemu príslušnú Výhru uvedenú na oznámení o výhre vyobrazenom na jeho Zariadení, ktoré predložil zamestnancovi prevádzkovateľa Zúčastneného podniku podľa tohto odseku 6.2 Pravidiel.

6.3              Prevádzkovateľ Zúčastneného podniku resp. jeho zamestnanci sú oprávnení odmietnuť vydať podľa odseku 6.2 Pravidiel Súťažiacemu Výhru, ak už počas jedného Súťažného kola získal podľa odseku 6.2 Pravidiel jednu Výhru získal, a pokúsil sa cez iné Zariadenie získať počas toho istého Súťažného kola v rozpore s obmedzením uvedeným v odseku 4.3 Pravidiel viac ako jednu Výhru za jedno Súťažné kolo.

6.4              Počas každého Súťažného kola v rámci každého Zúčastneného podniku je možné vyhrať vždy aspoň minimálny počet kusov Výhry 1 a Výhry 2 s tým, že tabuľka obsiahnutá v Prílohe 1 Pravidiel priraďuje rôzne počty kusov Výhier 1 a Výhier 2 na jednotlivé Súťažné kolá podľa očakávanej obsadenosti Zúčastnených podnikov („Minimálny počet Výhier“).

Ďalej, ak v rámci Súťažného kola a daného jedného Zúčastneného podniku nedôjde k vydaní Minimálneho počtu Výhier, nevydané Výhry sa zaradia do ďalšieho Súťažného kola pre daný Zúčastnený podnik vedľa Minimálneho počtu Výhier, ktorý pripadá vždy na každé Súťažné kolo pre daný Zúčastnený podnik podľa prvej vety tohto odseku 6.4 Pravidiel, tzn. navýšia počet Výhier, ktoré sa môžu rozdať počas ďalšieho Súťažného kola („Limit Výhier na kolo“). V prípade nevydania Limitu Výhier na kolo Súťažiacim počas príslušného Súťažného kola v danom Zúčastnenom podniku, zvyšujú takéto nerozdané Výhry Limit Výhier na kolo na ďalšie Súťažné kolo.

6.5              Výherca môže požiadať o vydanie Výhry postupom podľa odseku 6.2 Pravidiel počas daného Súťažného kola.

6.6              Ak v okamihu predloženia Zariadenia ku kontrole oznámenia o výhre vyobrazeného na Zariadení Súťažiaceho zamestnancovi prevádzkovateľa Zúčastneného podniku nebude v zmysle odseku 6.2 Pravidiel na obrazovke daného Zariadenia jasne a čitateľne vyobrazené oznámenie o výhre jednej z Výhier, nemôže byť takémuto Súťažiacemu žiadna Výhra odovzdaná.

6.7              V prípade, ak Súťažiaci (i) predloží v zmysle odseku 6.2 Pravidiel namiesto oznámenia o výhre v zmysle odseku 6.1 Pravidiel na jeho Zariadení elektronickú fotokópiu či snímku oznámenia o vyhraní jednej z Výhier v zmysle odseku 6.1 Pravidiel, ktoré sa zobrazilo na Zariadení iného Súťažiaceho alebo (ii) neumožní vyznačenie vyčerpania príslušnej Výhry v súlade s odsekom 6.2 písm. c) Pravidiel alebo (iii) neumožní v súlade s odsekom 6.2 písm. b) Pravidiel kontrolu oznámenia o vyhraní jednej z Výhier v zmysle odseku 6.1 Pravidiel, nebude Súťažiacemu vydatá Výhra, ako predpokladá odsek 6.2 Pravidiel. Súťažiaci, ktorý sa pokúsil získať Výhru prostredníctvom elektronickej fotokópie či snímky cudzieho oznámenia o vyhraní jednej z Výhier v zmysle odseku 6.1 (tzn. také patriace inému Súťažiacemu), môže byť takýto Súťažiaci vylúčený zo Súťaže.

6.8              Ak si Výherca neprevezme podľa odseku 6.5 týchto Pravidiel odoslanú Výhru alebo sa dopustí konania v zmysle odseku 6.7 Pravidiel, nárok Výhercu na Výhru zaniká a takto prepadnutá Výhra sa zaraďuje späť do Súťaže k vydaniu v súlade s Pravidlami počas nasledujúceho Súťažného kola, ak taký má podľa odseku 2.1 Pravidiel nastať a ak takéto Súťažné kolo už podľa odseku 2.1 Pravidiel nastať nemá, príslušná Výhra nebude zaradená späť do Súťaže..

7                    výhra a daň z príjmov

7.1              Ak je Výhercom fyzická osoba a hodnota Výhry presiahne 350 EUR, platí, že Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov („Zákon o dani z príjmov“) ako aj predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom ak hodnota Výhry presiahne sumu 350 EUR, do základu sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu podľa § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 Zákona o dani z príjmov.

7.2              Hodnota jedného (1) kusu Výhry 1 zodpovedá sume 0,40 EUR a jedného (1) kusu Výhry 2 zodpovedá sume 0,50 EUR

8                    osobitné ustanovenia

8.1              Pravidlá sú jediným dokumentom upravujúcim podmienky a pravidlá Súťaže.

8.2              Pravidlá upravujú podmienky Súťaže vo vzťahu k Súťažiacim – spotrebiteľom v Slovenskej republike.

8.3              Pravidlá budú po celý čas Trvania Súťaže dostupné na Webovej stránke.

8.4              Propagačné materiály určené pre spotrebiteľov, ktoré odkazujú na alebo súvisia s touto Súťažou, ako aj vybrané pravidlá Súťaže uvedené priamo na alebo pri takomto propagačnom materiáli treba vykladať v súlade s týmito Pravidlami.

8.5              V prípade rozporu informácií o akcii na propagačných materiáloch a v týchto Pravidlách, majú prednosť tieto Pravidlá.

8.6              Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited a/alebo inou spoločnosťou zo skupiny Meta a nie je s ňou nijako spojená (okrem propagácie tejto súťaže Objednávateľom, Organizátorom a/alebo prevádzkovateľom Zúčastneného podniku prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited a/alebo inou spoločnosťou zo skupiny Meta pomocou príspevkov na profile registrovanom a prevádzkovanom pod menom Objednávateľa.

8.7              Príslušným orgánom dohľadu pre spotrebiteľské súťaže v Slovenskej republike je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99, Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info@soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

8.8              Technickú podporu Súťažou zabezpečuje Technický správca, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu zaslaného Organizátorovi na e-mailovú adresu info@safyproduction.cz.

8.9              Účasť v Súťaži je dobrovoľná.

8.10          Zapojením sa do Súťaže podľa odseku 5.1 Pravidiel vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8.11          Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

8.12          Na výhru v Súťaži nevzniká Súťažiacemu právny nárok a je nenárokovateľná. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno Výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

8.13          Objednávateľ, Organizátor ani Technický správca nehradia Súťažiacemu žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži resp. s Výhrou.

8.14          Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou podľa § 845 Občianskeho zákonníka a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.15          Objednávateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedajú za:

(a)               žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím Výhry, alebo s použitím Výhry;

(b)               stratu ani za poškodenie Výhier;

(c)               funkčnosť internetového pripojenia Súťažiacich a Zariadení Súťažiacich, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkujú sami;

(d)              technické problémy pri prenose údajov prostredníctvom použitia akýchkoľvek komunikačných prostriedkov na diaľku, siete internet alebo akýmkoľvek iným spôsobom;

(e)               plnenie dodania tretích strán, pričom podmienky dodania Výhier sa riadia podmienkami dodávateľov.

8.16          Výherca nemôže svoj nárok na Výhru previesť na tretiu osobu.

8.17          Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhry nie je možné.

8.18          Výmena Výhry nie je možná.

8.19          Objednávateľ súťaže si vyhradzuje právo:

(a)               rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia;

(b)               kedykoľvek zmeniť Pravidlá, a to formou písomných očíslovaných dodatkov k týmto Pravidlám. Organizátor bude spotrebiteľov vrátane účastníkov súťaže informovať o zmenách týchto pravidiel primeraným spôsobom ďalej popísaným v týchto Pravidlách a zverejní prípadný dodatok k týmto Pravidlám na Webovej stránke;

(c)               kedykoľvek prostredníctvom dodatku k týmto Pravidlám obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, skrátiť alebo predĺžiť Súťaž, a to aj bez uvedenia dôvodu a akejkoľvek náhrady a bez náhrady akýchkoľvek nárokov Súťažiaceho voči Objednávateľovi, Organizátorovi či Technickému správcovi;

(d)              kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže uvedených v týchto Pravidlách jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť; a

(e)               kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže Súťažiaceho, ak porušuje Pravidlá, právne predpisy v súvislosti so Súťažou alebo ak sa Súťažiaci dopustil iného nekalého alebo podvodného konania (postačuje len podozrenie z takéhoto konania), a to bez poskytnutia akejkoľvek náhrady nákladov, škody alebo ušlého zisku, ktoré by mohli vylúčením zo Súťaže Súťažiacemu vzniknúť;

8.20          Ani Objednávateľ ani Organizátor k Výhre neposkytujú žiadnu záruku akosti.

V Bratislave dňa 1.5.2024

ŠAFY production s.r.o.

Organizátor Súťaže

Vstupujete na stránky s alkoholom. Kliknutím na pokračovať potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Pokračovať