Zpracování osobních údajů


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PARTNERSKÝ PROGRAM JÄGERMEISTER

1. Úvod

Spoločnosť Mast-Jaegermeister SK s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 695 366, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 11448/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje svojich obchodných partnerov ako aj ich zamestnancov a zástupcov ako Dotknuté osoby (tak, ako sú definované nižšie) v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti so zapojením obchodných partnerov do partnerského programu Jägermeister („Partnerský program“), do ktorého sa môžu v súlade s obchodnými podmienkami partnerského programu Jägermeister datované 1.9.2023 („Obchodné podmienky“) zapojiť prostredníctvom webovej stránky https://www.jagerpromo.sk ako aj v súvislosti s účasťou v Partnerskom programe a objednávaním POS materiálov alebo iných produktov alebo služieb podľa Obchodných podmienok.

 

2. Dotknuté osoby

Medzi dotknuté osoby v zmysle čl. 4 ods. 1 Nariadenia GDPR, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“) sú nasledujúce fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v súvislosti s účasťou v Partnerskom programe:

 1. podnikajúce fyzické osoby, ktoré prevádzkujú aspoň jeden (1) podnik (prevádzku), ktorej činnosť zahŕňa poskytovanie reštauračných alebo stravovacích služieb alebo iný predaj liehovín na konečnú spotrebu spotrebiteľom („Podnikajúca fyzická osoba“),

 2. zamestnanci Podnikajúcej fyzickej osoby,

 3. zamestnanci podnikajúcej právnickej osoby, ktorá prevádzkuje aspoň jeden (1) podnik (prevádzku) reštauračných alebo stravovacích služieb alebo iných činností zahŕňajúcich predaj liehovín spotrebiteľom na konečnú spotrebu („Podnikajúca právnická osoba“; Podnikajúca fyzická osoba a Podnikajúca právnická osoba ďalej spolu ako „Partner“),

 4. členovia štatutárnych a dozorných orgánov a prokuristi Podnikajúcich právnických osôb, a

 5. iní oprávnení zástupcovia Podnikajúcich fyzických osôb a Podnikajúcich Právnických osôb

(„Dotknuté osoby“).

Ide o také Dotknuté osoby, ktoré poskytli svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi priamo a/alebo ich osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi oprávnení zástupcovia Podnikajúcich fyzických osôb či Podnikajúcich právnických osôb, vrátane členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, prokuristov, splnomocnencov a iných oprávnených zástupcov, a to v súvislosti s registráciou užívateľského profilu Partnerského programu na webovej stránke https://www.jagerpromo.sk a/alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy o spolupráci a podpore predaja resp. objednávkou POS materiálov a/alebo iného tovaru či služieb na podporu predaja liehovín z portfólia Prevádzkovateľa v súlade s Obchodnými podmienkami Partnerského programu.

 

3. Rozsah a typy spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov ich spracúvania špecifikovaných nižšie. Konkrétne, Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

Partner, resp. jeho zamestnanec či oprávnený zástupca poskytuje Prevádzkovateľovi pri registrácii užívateľského profilu Partnera v Partnerskom programe cez webovú stránku https://www.jagerpromo.sk nasledujúce osobné údaje:

 • obchodné meno Podnikajúcej fyzickej osoby a Podnikajúcej právnickej osoby, ak jej obchodné meno je odvodené od mena a priezviska fyzickej osoby,

 • adresa sídla resp. miesta podnikania Podnikajúcej fyzickej osoby,

 • identifikačné číslo Podnikajúcej fyzickej osoby (IČO),

 • telefónne číslo, a

 • emailová adresa

 

(„Osobné údaje A“).

Partner, resp. jeho zamestnanec či oprávnený zástupca poskytuje Prevádzkovateľovi pri vytvorení a odoslaní objednávky tovaru (najmä POS materiálov) alebo služieb v zmysle Obchodných podmienok prostredníctvom webovej stránky https://www.jagerpromo.sk nasledujúce osobné údaje:

 • obchodné meno (názov) Podnikajúcej fyzickej osoby a Podnikajúcej právnickej osoby, ak jej obchodné meno je odvodené od mena a priezviska fyzickej osoby,

 • identifikačné číslo Podnikajúcej fyzickej osoby (IČO),

 • adresa sídla resp. miesta podnikania Podnikajúcej fyzickej osoby,

 • telefónne číslo,

 • emailová adresa,

 • dodacia adresa (ak sa líši od adresy sídla alebo miesta podnikania)

(„Osobné údaje B“).

Partner, resp. jeho zamestnanec či oprávnený zástupca poskytuje Prevádzkovateľovi používaním svojho užívateľského profilu prostredníctvom webovej stránky https://www.jagerpromo.sk, najmä prihlasovaním sa do užívateľského profilu, objednávaním produktov a služieb v rámci Partnerského programu v zmysle obchodných podmienok, účasťou na marketingových výzvach, inou komunikáciou s Prevádzkovateľom apod., nasledujúce osobné údaje:

 • prihlásenie registrovaných užívateľov na webovej stránke https://www.jagerpromo.sk a ich správanie,

 • evidenciu kódov zadaných v rámci Výziev Partnerského programu, celkového počtu a spôsobov využitia získaných bodov v súvislosti s účasťou Partnerom za dobu trvania Registrácie v Partnerskom programe cez účet zriadený podľa Obchodných podmienok („Bodová história“),,

 • evidenciu vyhotovených objednávok resp. históriu objednávok daného Partnera za dobu trvania registrácie v Partnerskom programe cez účet zriadený podľa Obchodných podmienok („História objednávok“),

 • komunikačnú históriu

(ďalej len „Osobné údaje C“).

 

4. Právny základ a účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie, a to:

 • Na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy o účte v Partnerskom programe, ktorej je Partner zmluvnou stranou na strane jednej a na strane druhej Prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), bude Prevádzkovateľ spracúvať Osobné údaje A ako aj údaje zodpovedajúce Histórii objednávok a Bodovej histórie v zmysle Obchodných podmienok za účelom realizácie zmluvy o účte v Partnerskom programe, vrátane vytvorenia, evidovania a správy užívateľského účtu na webovej stránke https://www.jagerpromo.sk pre účasť v Partnerskom programe, umožnenia objednávania POS materiálov, účasti na marketingových výzvach (súťažiach), poskytovania služieb Partnerského programu podľa Obchodných podmienok („Zmluvný účel A“).

 

Dôvodom poskytovania Osobných údajov A Prevádzkovateľovi na Zmluvný účel A je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná na uzavretie a plnenie zmluvy v zmysle Obchodných podmienok, čo by bez poskytnutia Osobných údajov A nebolo možné. Poskytnutie Osobných údajov A Dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná pre uzatvorenie zmluvy. Tzn. ak Partner neposkytne Osobné údaje A Prevádzkovateľovi, tak nebude možné (i) s Partnerom uzatvoriť a realizovať zmluvu o účte v Partnerskom programe, (ii) poskytnúť Partnerovi zmluvné plnenie podľa Obchodných podmienok, (iii) ani inak nebude možné zmluvu s Partnerom splniť zo strany Prevádzkovateľa a (iv) nebude možné zo strany Partnera vyhotoviť objednávku resp. uzatvoriť zmluvu o spolupráci a podpore predaja podľa Obchodných podmienok, nakoľko registrovaný užívateľský účet Partnera na webovej stránke https://www.jagerpromo.sk je nutnou podmienkou pre uplatnenie práva na vystavenie objednávky POS materiálov alebo iných produktov alebo služieb Prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok.

 

Poskytovanie osobných údajov zodpovedajúcich Histórii objednávok a Bodovej histórie je nevyhnutné na realizáciu zmluvy o účte v Partnerskom programe za Zmluvným účelom A, ak Partner vystaví aspoň jednu objednávku podľa Obchodných podmienok, avšak neposkytnutie týchto osobných údajov nemá vplyv na uzatvorenie zmluvy.

 

 • Na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy o spolupráci a podpore predaja (objednávky), ktorej je Partner zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), bude Prevádzkovateľ spracúvať Osobné údaje B za účelom realizácie zmluvy o spolupráci a podpore predaja, vrátane spracúvania objednávky Partnera v zmysle Obchodných podmienok Partnerského programu („Zmluvný účel B“; Zmluvný účel A a Zmluvný účel B spolu ďalej ako „Zmluvné účely“).

Dôvodom poskytovania Osobných údajov B Prevádzkovateľovi na Zmluvný účel B je identifikácia zmluvných strán, nevyhnutná na uzavretie a plnenie zmluvy (zmluvných podmienok), čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné. Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná pre uzatvorenie zmluvy. Tzn. ak Partner neposkytne Osobné údaje B Prevádzkovateľovi, tak nebude možné s Partnerom uzatvoriť zmluvu, resp. spracovať objednávku a poskytnúť resp. doručiť objednané plnenie podľa Obchodných podmienok a ani inak nebude možné zmluvu s Partnerom splniť zo strany Prevádzkovateľa.

 • Na právnom základe poskytnutého súhlasu ako právneho základu (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) zo strany Dotknutej osoby na spracúvanie obchodného mena Partnera, jeho e-mailovej adresy a telefónneho čísla poskytnuté pri registrácii do Partnerského programu, ktoré bude Prevádzkovateľ spracúvať na účely zasielania marketingových oznámení Partnerom o ponúkaných POS materiáloch a iného tovaru Prevádzkovateľa, plánovaných a prebiehajúcich marketingových výzvach, súťažiach, anketách a školeniach cez SMS (textových správ) a/alebo e-mailových správ („Marketingové účely“).

Súhlas Dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov v rozsahu obchodného mena Partnera, jeho e-mailovej adresy a telefónneho čísla na Marketingové účely môže Dotknutá osoba poskytnúť pri registrácii do Partnerského programu (tzn. pri vytváraní užívateľského účtu pre Partnerský program) prostredníctvom zakliknutia príslušného políčka v rámci registrácie Partnera do Partnerského programu. Tento súhlas je Dotknutá osoba oprávnená odvolať spôsobom uvedeným v článku 8 tohto dokumentu.

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov A priamo Prevádzkovateľom alebo cez im povereným sprostredkovateľom na Marketingové účely nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou. Avšak, ak Dotknutá osoba neposkytne súhlas so spracúvaním Osobných údajov A na Marketingové, nebude môcť dostávať od Prevádzkovateľa personalizované marketingové oznámenia o ponúkaných POS materiáloch a iných tovarov Prevádzkovateľa, plánovaných a prebiehajúcich marketingových výzvach, súťažiach a/alebo anketách.

 • Na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania Osobných údajov A a Osobné údaje C na účely oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), ktorými sa rozumejú (i) zlepšovanie resp. optimalizácia plnení, ktoré Poskytovateľ poskytuje pre Partnerov zaregistrovaných do Partnerského programu v zmysle Obchodných podmienok a (ii) efektívna propagácia produktov a služieb Poskytovateľa v rámci Partnerského programu podľa Obchodných podmienok, bude tieto osobné údaje spracúvať za účelom (a) získavania informácií, na základe ktorých bude môcť Prevádzkovateľ vylepšovať webovú stránku https://www.jagerpromo.sk a ďalšie aspekty Partnerského programu, (b) vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti webovej stránky https://www.jagerpromo.sk a meranie účinnosti marketingu súvisiaci s Partnerským programom a (c) prípravy personalizovaných marketingových ponúk a oznámení Partnerom obsahujúcich informácie o ponúkaných POS materiáloch a iných tovarov Prevádzkovateľa, plánovaných a prebiehajúcich marketingových výzvach, súťažiach a/alebo anketách Poskytovateľa v súvislosti s Partnerským programom („Prevádzkové účely“).

 • Na právnom základe nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR), bude Prevádzkovateľ spracúvať v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje Dotknutých osôb patriacich do skupiny osobných údajov - Osobné údaje A a Osobné údaje B, a to za účelom:

 • splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov (napr. v súvislosti s vedením účtovníctva resp. vedenia účtovnej a daňovej evidencie, správou registratúry a archivácie – evidencia a následná archivácia zmlúv, dokumentov súvisiacich so záväzkovým, zodpovednostným vzťahom, súhlasov s priamym marketingom resp. súhlasov so zasielaním marketingových oznámení, doručených a/alebo odoslaných dokumentov apod.), a to najmä z nasledujúcich zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov a zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách („Právne predpisy“)

(„Zákonné účely“).

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie Osobných údajov A a Osobných údajov B (alebo niektorých z nich) je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Možnými následkami neposkytnutia Osobných údajov B je nemožnosť splnenia zákonných povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa najmä v súvislosti s vedením účtovníctva resp. vedenia účtovnej a daňovej evidencie, správou registratúry a archivácie – evidencia a následná archivácia zmlúv, dokumentov súvisiacich so záväzkovým, zodpovednostným vzťahom, doručených a/alebo odoslaných dokumentov, súhlasov so zasielaním marketingových oznámení apod., plnením s tým spojených zákonných povinností ako aj v súvislosti s plnením daňových povinností na základe Právnych predpisov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý je s vyššie uvedenými účelmi nezlučiteľný.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že v prípade, že Partner uplatní svoje zmluvné právo v zmysle zmluvy o účte v Partnerskom programe a zapojí sa podľa článku 8 Obchodných podmienok a osobitných podmienok takejto výzvy resp. súťaže uverejnené na webovej stránke Partnerského programu, bude Prevádzkovateľ spracúvať príslušné Osobné údaje A za účelom a na právnom základe uvedenom v prvej odrážke tohto článku 4 a ďalšími podmienkami spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby uvedenými v tomto dokumente ako aj podľa osobitných podmienok a pravidiel pre danú súťaž resp. výzvu, ktoré budú uverejnené počas jej trvania na webovej stránke Partnerského programu. Súťažné pravidlá, vrátane ustanovení o spracúvaní, na ktoré odkazuje predchádzajúca veta, predstavujú doplnok k Obchodným podmienkam a tomuto dokumentu a daný Partner resp. Dotknutá osoba sa bude môcť s nimi plne zoznámiť pri registrácii do danej výzvy resp. súťaže na oficiálnej webovej stránke Partnerského programu.

 

5. Doba spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb trvá iba po nevyhnutnú dobu a závisí výlučne od účelu ich spracúvania uvedených v tomto dokumente.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať Osobné údaje A na Zmluvný účel A ako aj Osobné údaje C na Prevádzkové účely do uplynutia doby trvania zmluvy o účte v Partnerskom programe podľa článku 10 Obchodných podmienok, a to (a) do uplynutia zmluvnej doby troch (3) rokov odo dňa registrácie užívateľského účtu Partnerského programu podľa Obchodných podmienok, ak nedošlo k predlžení doby trvania, alebo (b) do uplynutia doby troch (3) rokov od posledného predlženia doby trvania zmluvy o účte v Partnerskom programe podľa Obchodných podmienok alebo do (c) predčasného ukončenia zmluvy Partnerom alebo Prevádzkovateľom (podľa toho, čo nastane skôr) („Doba spracúvania A“). Po uplynutí Doby spracúvania A Prevádzkovateľ resp. príslušný poverený sprostredkovateľ ihneď Osobné údaje A ako aj Osobné údaje C zlikviduje, a to okrem osobných údajov, ktorých spracúvanie je podľa Právnych predpisov nevyhnutné pre Zákonné účely v súvislosti s realizovaním Partnerského programu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať Osobné údaje B na Zmluvný účel B po dobu trvania zmluvy o spolupráci a podpore predaja resp. realizácie objednávky podľa Obchodných podmienok, tzn. Prevádzkovateľ bude spracúvať Osobné údaje B od okamihu prijatia objednávky od Partnera v zmysle Obchodných podmienok do uplynutia jedného (1) mesiaca od okamihu doručenia objednaného tovaru či služieb podľa Obchodných podmienok. („Doba spracúvania B“). Všetky osobné údaje patriace pod Osobné údaje B, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné pre účely splnenia právnych povinností podľa Právnych predpisov v súvislosti s realizáciou objednávky Partnera v zmysle Obchodných podmienok, budú ihneď po skončení Doby spracúvania B vymazané.

Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rozsahu obchodného mena Partnera, jeho e-mailovej adresy a telefónneho čísla na Marketingové účely, v každom prípade najneskôr uplynutím doby troch (3) rokov od poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, prestane Prevádzkovateľ okamžite spracúvať za takýmito účelmi tieto osobné údaje. Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v prvej vete tohto odseku budú vymazané resp. zlikvidované podľa tohto článku 5.

Po uplynutí Doby Spracúvania B bude Prevádzkovateľ spracúvať iba také osobné údaje patriace do Osobných údajov B, ktorých spracúvanie je nevyhnutné pre Zákonné účely splnenia zákonných povinností súvisiacich podľa Právnych predpisov s realizáciou objednávky Partnera v zmysle Obchodných podmienok, a to iba po nevyhnutnú dobu uvedenú v príslušných Právnych predpisoch, avšak v každom prípade nie dlhšie ako do uplynutia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto osobné údaje týkajú („Zákonná doba spracúvania“). Ihneď po uplynutí Zákonnej doby spracúvania Prevádzkovateľ resp. príslušný poverený sprostredkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete, vymaže.

 

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov a prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť za účelom zabezpečenia Zmluvných účelov alebo Marketingových účelov v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo sprístupnené:

 • spoločnosti Sendinblue SAS, so sídlom: 106 BD Haussmann 75008 Paríž 8, Francúzsko, registrovanej pod číslom 498 019 298 („Sendinblue“), ktorá bola ako sprostredkovateľ poverená Prevádzkovateľom k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu obchodného mena, e-mailových adries a telefónnych čísiel Dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných správ Partnerom v rámci realizácie Marketingových účelov v súvislosti s ich účasťou v Partnerskom programe;

 • logistickej spoločnosti TPL Slovakia, s.r.o., IČO: 50 321 102, so sídlom: Sidónie Sakalovej 190 Bytča 014 01, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 65678/L, („TPL“), ktorá bola Prevádzkovateľom poverená ako sprostredkovateľ k spracúvaniu Osobných údajov B na zabezpečenie Zmluvných účelov, najmä dodania objednaných POS materiálov alebo iného tovaru podľa Obchodných podmienok Partnerského programu;

 • prepravnej spoločnosti GLS-Global logistic service, spol. s.r.o., IČO: 36 602 639 , so sídlom: Alej Antona Kissa 111/6 Rožňava 048 01, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 17625/V („GLS“), ktorej ako prevádzkovateľovi môžu byť zo strany Prevádzkovateľa a/alebo jeho sprostredkovateľa poskytnuté Osobné údaje B k spracúvaniu pre účely prepravy objednaných POS materiálov alebo iného tovaru podľa Obchodných podmienok Partnerského programu zo skladu prevádzkovaného pre Prevádzkovateľa spoločnosťou TPL na adresu uvedenú Partnerom resp. Dotknutou osobou v objednávke v zmysle Obchodných podmienok;

 • spoločnosti AITOM Digital s.r.o., IČO: 24171816, so sídlom Na Cihlářce 3177/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 185319, ako sprostredkovateľovi poverenému spracúvaním Osobných údajov A, Osobných údajov B a Osobných údajov C Dotknutých osôb, ktoré prebieha pri prevádzkovaním webovej stránky https://www.jagerpromo.sk, cez ktorú sa Partner môže zúčastniť Partnerského programu;

 • prípadným iným sprostredkovateľom, ktorí by boli Prevádzkovateľom poverení spracúvaním osobných údajov Dotknutých osôb a/alebo prípadným ďalším sprostredkovateľom, ktorí by boli sprostredkovateľom zapojení do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene Prevádzkovateľa podľa čl. 28 ods. 4 Nariadenia GDPR, a to v súvislosti s realizáciou resp. organizovaním Partnerského programu na základe príslušného poverenia;

 • prípadným ďalším dodávateľom Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľom, ktorých poskytované plnenie je nevyhnutné pre účely realizácie resp. organizácie Partnerského programu alebo pre účely riadneho splnenia povinností stanovených záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, audítori, poskytovatelia právnych a účtovných služieb v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj poskytovatelia IT služieb) a

 • orgánom verejnej správy a verejnej moci na výkon kontroly resp. dozoru v súvislosti s Partnerským programom, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy resp. príslušné orgány verejnej správy či verejnej moci v súlade s právnymi predpismi.

V prípade, že osobné údaje Dotknutých osôb príjme ako prvý sprostredkovateľ, môžu byť v nevyhnutnom rozsahu pre účel spracovania osobných údajov uvedený v tomto dokumente odovzdané Prevádzkovateľovi alebo inému sprostredkovateľovi resp. príjemcovi v súlade s týmto dokumentom a právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín (mimo Európsku úniu resp. Európsky hospodársky priestor) alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii.

 

7. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pri spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu podľa čl. 22 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba nepodlieha žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré by voči nemu zakladalo akékoľvek právne účinky.

Prevádzkovateľ upozorňuje Dotknutú osobu na skutočnosť, že bude dochádzať k profilovaniu, formou čiastočne automatizovaného spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie niektorých osobných aspektov týkajúcich sa Dotknutej osoby, najmä na uchovávanie a analýzu činnosti Partnera resp. Dotknutej osoby, regiónu, v ktorom sa nachádza jeho podnik, počtu a využitia získaných bodov, objednávok, sťažností a záujmových preferencií POS materiálov. Prevádzkovateľ využíva profilovanie iba za účelom personalizácie ponúk materiálov POS, služieb a akcií na alkoholické nápoje z portfólia Prevádzkovateľa (cielená reklama), aby mohol zvoliť relevantné, cielené opatrenia a individuálne prispôsobiť a poskytovať Partnerom cielené ponuky a iné obchodné oznámenia v rámci Partnerského programu, a to najmä na účely reklamy s cieľom posilniť úroveň vzájomnej spolupráce a minimalizovať straty zo zle cielenej reklamy. Profilovanie prebieha najmä tak, že pracovník Prevádzkovateľa v databáze osobných údajov týkajúcich sa Partnerov zapojených do Partnerského programu vyfiltruje Partnerov zvolením príslušnej kategórie údajov, a to podľa regiónu resp. miesta ich prevádzky a prípadne jej typu či inej kategórie údajov o Partnerovi spracúvaných Prevádzkovateľom pre účely priameho marketingu v rámci Marketingových účelov. Významom a dopadom čiastočne automatizovaného spracúvania a profilovania v zmysle tohto článku 7 pre Dotknutú osobu je ten, že, ak poskytla Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu obchodného mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy na Marketingové adresy (ak súhlas nebol odvolaný či neuplynula príslušná doba spracúvania podľa článku 5), bude dostávať primárne také marketingové oznámenia Prevádzkovateľa o produktoch a/alebo službách ponúkaných v súvislosti s Partnerským programom, ktoré sú personalizované pre Partnera resp. upravené tak, aby boli čo najviac relevantné pre daného Partnera.

Dotknutá osoba môže u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči použitiu svojich osobných údajov na účely profilovania, a to bez uvedenia dôvodu. Námietka má za následok, že Prevádzkovateľ už nebude spracúvať osobné údaje predmetnej Dotknutej osoby na účely profilovania a zaväzuje sa profilovanie vo vzťahu k tejto Dotknutej osoby resp. Partnerovi ukončiť. Príslušné námietky môže Dotknutá osoba poslať buď na emailovú alebo korešpondenčnú adresu uvedenú v článku 9 tohto dokumentu.

 

8. Práva Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o právach, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia GDPR, a to najmä:

 • právo podľa článku 15 Nariadenia GDPR požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré poskytla pri registrácii do Partnerského programu a pri objednaní tovaru či služieb či pri používaní užívateľského účtu pre Partnerský program resp. v rámci aktívnej účasti Partnera v ňom podľa Obchodných podmienok, ak takú objednávku Dotknutá osoba vystavila. Konkrétne, Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, tak má právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj nasledujúce informácie:

      • účely spracúvania;

      • kategórie dotknutých osobných údajov;

      • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;

      • predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak je to možné, a ak to možné nie je, kritéria na jej určenie;

      • existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu, vymedzenie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

      • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

      • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu

Ak Dotknutá osoba využije svojho práva na prístup k osobným údajom, poskytne jej Prevádzkovateľ podľa článku 15 ods. 3 Nariadenia GDPR kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

 • právo Dotknutej osoby, ktorá dala Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov na Marketingové účely, na to, aby bezodplatne odvolala svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to odoslaním e-mailu o odvolaní svojho súhlasu na e-mailovú adresu info@jaegermeister.sk

 • právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a s prihliadnutím na účely spracúvania aj právo na doplnenie neúplných údajov, a to prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;

 • právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • vo vzťahu k Osobným údajom A z dôvodu odvolania súhlasu príslušnej Dotknutej osoby, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky; alebo

 • alebo iné dôvody uvedené v Nariadení GDPR, Zákone alebo inom príslušnom predpise (ak také existujú).

Právo na vymazanie a príslušná povinnosť Prevádzkovateľa vymazať príslušné osobné údaje v zmysle článku 17 GDPR nevznikne, ak je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na iný účel, pre ktorý podľa právnych predpisov sa právo na vymazanie v zmysle článku 17 Nariadenia GDPR neaplikuje.

 • právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo (ii) je spracúvanie protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenia ich použitia, alebo (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov, tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej ako Dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a má právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to možné, bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, ak (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami

 • právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom

 • právo, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, tzn. právo Dotknutej osoby na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ju podobne významne ovplyvňujú, a to podľa čl. 22 Nariadenia GDPR); a

 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov („Zákon“), ak má za to, že boli porušené práva Dotknutej osoby v zmysle Nariadenia GDPR resp. Zákona a/alebo Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením GDPR, resp. Zákonom (adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/). 

9. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nie je povinný určiť osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov podľa čl. 37 Nariadenia GDPR.

Všetky vaše otázky, návrhy, uplatnenia Vašich práv alebo iné podania týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete adresovať na nižšie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

adresa: Mast-Jaegermeister SK s.r.o., Košická 56 821 08 Bratislava

e-mailová adresa: info.slovakia@jaegermeister.sk

telefónne číslo: 0903 451 662

 

10. Záver

Registráciou na webovej stránke https://www.jagerpromo.sk a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky https://www.jagerpromo.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s touto informáciou o spracúvaní osobných údajov, ktorou Vás prevádzkovateľ riadne informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR a zároveň potvrdzujete, že Vami poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a že ak poskytujete Prevádzkovateľovi, príp. jeho sprostredkovateľovi, osobné údaje patriace inej Dotknutej osobe odlišnej od Vás, vyhlasujete, že disponujete náležitým oprávnením podľa príslušných právnych predpisov, vrátane právneho základu, takto poskytnuté osobné údaje tretej osoby spracúvať za týmto účelom.

Vstupujete na stránky s alkoholom. Kliknutím na pokračovať potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov.

Pokračovať